ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
05 ส.ค. 56 งานวันภาษาไทย
โรงเรียนจัดกิจกรรวันภาษาไทย
ชุดผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรวันแม่ และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่อาเซียน
ภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
ภาคบ่าย จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่อาเซียน 
ผ้าไทย
23 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติเเละวันสุนทรภู่
หอประชุมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เเต่งกายชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย