ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติเเละวันสุนทรภู่
หอประชุมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เเต่งกายชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรวันแม่ และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่อาเซียน
ภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
ภาคบ่าย จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการสู่อาเซียน 
ผ้าไทย
05 ส.ค. 56 งานวันภาษาไทย
โรงเรียนจัดกิจกรรวันภาษาไทย
ชุดผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556