ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเพื่อประกอบการทำแผนปีงบประมาณ 2559
01 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนรวม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.5 KB
1.1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
1.2 อย.น้อย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.13 KB
1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
02. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดนตรี-นาฏศิลป์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
03 โครงการทักษะกีฬา จักรภัทร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.31 KB
04 โครงการศิลป์สร้างสรรค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.87 KB
05 โครงการปัจจฉิมนิเทศ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106 KB
06 โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ใหม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222 KB
7. โครงการ.มาตราฐานที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120 KB
7.1 ส่งเสริมหน้าที่พลเมือง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126 KB
7.2 เปิดโลกอาเชียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.28 KB
7.3 ค่านิยม 12 ประการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.35 KB
7.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.81 KB
7.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย ธนพรรณ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.38 KB
7.6 ปรับพื้นฐานคุณธรรม ธนพรรณ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.2 KB
7.7 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยมารยาทชาวพุทธ ปีงบ59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.58 KB
7.8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
7.10 คริสต์สมาส-ขออนุมัติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB
8.โครงการห้าห้องชีวิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.5 KB
9. โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.28 KB
10 โครงการลูกเสือ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.63 KB
11. โครงการส่งเสริมการอ่าน สืบสานการเขียน 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.5 KB
12. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
13.โครงการ คิดสร้างสรรค์ ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.88 KB
13.1 ใหม่กิจกรรม-English-Camp-2016
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.5 KB
13.3 Weekly Conversation
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104 KB
14. โครงการสนับสนุนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.8 KB
15. โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.85 KB
15.1 กิจกรรมพัฒนาการสอนครูคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี มาตฐาน 7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
15.2 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120 KB
15.3 โครงการมActive-Based-Learning
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.15 KB
16 โครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุรภาพผู้เรียน(O-NET)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.38 KB
16.โครงการ สอนเสริม O net Vocab
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.92 KB
17.โครงการ ค่ายสานฝัน-ท.ว.-สู่รั้วมหาวิทยาลัย-ครั้งที่-10
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.5 KB
18. โครงการกิจกรรมอบรมอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101 KB
18.2 กิจกรรมอบรมอาชีพที่นักเรียนสนใจหลักสูตรระยะสั้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98 KB
19. โครงการเทคโนโลยีสร้างงานสร้างอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113 KB
19.1 กิจกรรมโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
19.2 กิจกรรมวัสดุฝึกวิชางานปูน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.55 KB
19.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเป่าแก้ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.27 KB
19.7 กิจกรรมวัสดุฝึกวิชาไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.8 KB
19.9 กิจกรรมการเรียนการสอนการสลักลายกระจก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.82 KB
19.11 งานช่าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.62 KB
20 โครงการ-แนะแนวงบปี59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81 KB
20.1 แนะแนวอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
20.2 กิจกรรมพี่แนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
22. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.17 KB
23 โครงการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.04 KB
23.2 กลยุทธ์ที่-5-ม.-7-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนด้วย-Stop-Motion-มานัด-คำดำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.22 KB
23.3 กลยุทธ์ที่-5-ม.-7-การพัฒนาการเรียนการสอน-8-กลุ่มสาระ-มานัด-คำดำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.01 KB
24. โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ4กุล่มงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113 KB
24.1จัดวัสดุงานธุรการ59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
24.2 ส่ง-โครงการ-วัสดุงานบุคลากร-งปม.2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
24.3 กิจกรรม วัสดุสำนักงานปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB
25 โครงการ ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.53 KB
26. โครงการ-โรงเรียนสีขาว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.89 KB
27. โครงการพัฒนาหลักสูตร กรบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.18 KB
27.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
27.3 โยกไป หลักสูตร พัฒนาครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.5 KB
28. โครงการนิเทศภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
29. โครงการช่วยเหลือนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.3 KB
29.1 กิจกรรม-เยี่ยมบ้านนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.75 KB
29.2 การรายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.62 KB
29.3 กิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.39 KB
29.4 พัฒนาสำนักงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.82 KB
30 โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.9 KB
30.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.83 KB
30.2 กิจกรรมบริการข่าวสารทันสมัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.06 KB
31. 7 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
31. โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มาตฐาน 11 อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250 KB
31. โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มาตฐาน 11 อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250 KB
31.3 โครงการขยะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB
31.4 โครงการสวนสมุนไพร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
31.6 โครงการปรับปรุงห้องวิทย์59-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
32 ก่อนส้วมโครงการโต๊ะ เก้าอี้ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.5 KB
32. โครงการส้วมสุขสันต์_โครงการมาตฐาน 11 อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254 KB
33. โครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.03 KB
33. แทรกใหม่ โครงการ-พัฒนาโสตทัศนศึกษาภายในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.31 KB
33. ย้านไปแทรก 33 เสียงตามสาย59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.5 KB
34. โครงการพัฒนาระบบประกัน-58 วัสสา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
34.1โครงการแผนปฏิบัติการ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
34.3 โครงการควบคุมภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.5 KB
35.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.5 KB
35.2 โครงการพัฒนาคอม59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.5 KB
35.3 โครงาน อ. ปาริชาด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.35 KB
35.4 เก๋ เช่าพื้นที่ทำเว็บ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.87 KB
36 โครงการทัศนศึกษา-59 (2)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 KB
36. แทรก ส่ง-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร-งปม.2559-วันที่-29ธค58
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.33 KB
37. โครงการTO BE NUMBER ปี-58-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86 KB
38 โครงการส่งเสริมการออม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.5 KB
39 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.5 KB
40. โครงการ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.43 KB
41. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ-59 (2)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
41.1 กิจกรรม รับนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.5 KB
42. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม-58
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB