ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปโครงการ ปี 2559
1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรีนาฏศิลป์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
3.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
4.โครงการศิลป์สร้างสรรค์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.32 MB
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
6.โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
8.โครงการห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (งบนอก)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.98 KB
9.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.85 KB
10. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 671.89 KB
11. โครงส่งเสริมการอ่าน สืบสานการเขียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.82 KB
12. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 490.71 KB
13. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและการแก้ปัญหา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
14. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.41 KB
15. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.96 KB
16. โครงการ Active Based Learning
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.85 KB
17. โครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
18. โครงการสอนเสริม O-NET ภาษาต่างประเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.81 KB
19. ค่ายสานฝัน ท.ว.สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
20. โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพและศึกษาอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.11 KB
21. โครงการเทคโนโลยีสร้างงานสร้างอาชีพ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.99 KB
22. โครงการแนะแนว
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.03 KB
23. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูตามบทบาทหน้าที่
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
24.โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.9 KB
25. โครงการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.53 KB
26. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130 BYTE
27. โรงเรียนสีขาว
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.14 KB
28. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.15 KB
29. โครงการนิเทศการศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.75 KB
30. โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.53 KB
31. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
32. โครงการบำรุงรักษาอาคารเรียน สิ่งแวดล้อมและการบริการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.61 KB
33. โครงการขยะรีไซเคิล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.09 KB
34. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.48 KB
35. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.23 KB
36. โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (ติดกล้องวงจรปิด)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.56 KB
37. โครงการศูนย์เรียนรู้ร่วมใจ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.72 KB
38. โครงการส้วมสุขสันต์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.86 KB
39. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122 BYTE
40. โครงการ พัฒนาโสตทัศนศึกษาภายในโรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
41. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97 BYTE
42. โครงการสร้างโดมกิจกรรม
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 BYTE
43. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.71 KB
44. โครงการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.41 KB
45. โครงการควบคุมภายใน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.11 KB
46. โครงการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้อง 3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.93 KB
47. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.52 KB
48. โครงการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์โรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.51 KB
49. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 BYTE
50. โครงการทัศนศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
51. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมืออาชีพ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.95 KB
52. โครงการ To be numberone
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.54 KB
53. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการออม
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.38 KB
54. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 648.03 KB
55. โครงส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.19 KB
56. โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
57. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวม
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 948.02 KB
58. โครงการพัฒนาลานกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.46 KB