ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปตัวอักษร ท.. อยู่ในหยดน้ำ

หมายถึง จุดรวมน้ำใจและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม
	คติพจน์ของโรงเรียน		รักษ์หน้าที่  ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
	พุทธศาสนสุภาษิต		อสาธุ สาธุนา ชิเน หมายถึงพึงชนะความชั่วด้วยความดี
	สีประจำโรงเรียน			ฟ้า  แดง
                                                	สีฟ้า หมายถึง ความมีคุณธรรมอันประเสริฐ
สีแดง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ
	ธงประจำโรงเรียน		ธงสีฟ้าแดง แถบสีขนาดเท่ากัน