ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง 2559
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.76 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูเวรประจำวัน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.99 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.77 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนักเรียนที่มาสาย 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.05 KB
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.28 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.42 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวิสาขบูชา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.08 KB
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.36 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.77 KB
คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมประเมิน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.26 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินห้องสมุด 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.31 KB
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาราชการ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.64 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมไหว้ครู 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.69 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.73 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.34 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.17 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเพียงสู่สถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.9 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.26 KB
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเดือนกรกฎาคม 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.72 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.22 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแห่เทียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.6 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.58 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากาย พัฒนาสมอง ด้วยตาราง 9 ช่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.89 KB
คำสั่งดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.49 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันแม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.06 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.33 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการเข้าร่วมการประชุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.1 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.05 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.39 KB
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาไปราชการ Is1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.94 KB
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Is 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.21 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.33 KB
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเดือนกันยายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.71 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.31 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.45 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.96 KB
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.44 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.92 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.34 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.54 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.49 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.22 KB
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่การสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.98 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.4 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.51 KB
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.26 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.72 KB
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอบธรรมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.63 KB
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.97 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากีฬาสี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.97 KB
คำสั่งลดเวลาเรียน-2.59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.26 KB
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.87 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนปัจจัยพื้นฐาน ปี 2559 เทอม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.87 KB