หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 744.5 KB
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.5 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 649 KB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506 KB
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559 ม ปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721 KB
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2559 ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.5 KB
วัดผลและประเมินผล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.67 MB
หลักสูตรสถานศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.91 MB