รวมคำสั่งงานวิชาการปีการศึกษา2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.76 KB
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.41 KB
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.05 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.91 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.32 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอนครูต่างชาติ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.74 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.9 KB