ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนาหลักหลักสูตร
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานนิเทศการศึกษา
งานรับนักเรียน