ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1160
เอกสารสารสนเทศ ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249 KB 160
การคิดชื่อเรื่อง IS Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 971
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 77
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 142
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำ SAR โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 236
แบบประเมินการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 358
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งรับการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 651
กรอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 1866
คำสั่งดำเนินการขับเคลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 604
คู่มือการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 441
ตัวอย่าง เอกสารประกอบสัมนา เกณฑ์เศรษฐกิจพอ Word Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 804
รายการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 834
ตัวอย่าง คู่มือประเมินสถานศึกษาเแบอย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 707
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 28.84 KB 1590
ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 1287
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 1885
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.91 KB 1198
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.29 KB 1987
เครื่อมือประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 760
คู่มือ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.11 KB 757
คำสั่ง 92-2558 เรื่องเศษฐกิจพิเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 994