ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1978
เอกสารสารสนเทศ ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249 KB 258
การคิดชื่อเรื่อง IS Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1086
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 102
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 181
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำ SAR โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 269
แบบประเมินการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 402
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งรับการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 823
กรอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 2474
คำสั่งดำเนินการขับเคลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 724
คู่มือการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 672
ตัวอย่าง เอกสารประกอบสัมนา เกณฑ์เศรษฐกิจพอ Word Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 984
รายการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1094
ตัวอย่าง คู่มือประเมินสถานศึกษาเแบอย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 880
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 28.84 KB 2207
ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 1776
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 2322
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.91 KB 1451
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.29 KB 2305
เครื่อมือประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 915
คู่มือ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.11 KB 892
คำสั่ง 92-2558 เรื่องเศษฐกิจพิเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 1150