ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 3641
เอกสารสารสนเทศ ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249 KB 523
การคิดชื่อเรื่อง IS Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1434
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 219
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 483
แบบประเมินการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 532
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งรับการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 1334
กรอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 4001
คำสั่งดำเนินการขับเคลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 1140
คู่มือการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 1463
ตัวอย่าง เอกสารประกอบสัมนา เกณฑ์เศรษฐกิจพอ Word Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 1455
รายการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1840
ตัวอย่าง คู่มือประเมินสถานศึกษาเแบอย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1332
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 28.84 KB 3293
ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 2815
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 3580
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.91 KB 2128
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.29 KB 3392
เครื่อมือประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 1360
คู่มือ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.11 KB 1214
คำสั่ง 92-2558 เรื่องเศษฐกิจพิเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 1632
SAR โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
SAR ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 95