ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 4463
เอกสารสารสนเทศ ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249 KB 648
การคิดชื่อเรื่อง IS Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1614
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 303
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 631
แบบประเมินการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 608
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งรับการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 1564
กรอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 4598
คำสั่งดำเนินการขับเคลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 1336
คู่มือการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 1646
ตัวอย่าง เอกสารประกอบสัมนา เกณฑ์เศรษฐกิจพอ Word Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 1687
รายการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 2170
ตัวอย่าง คู่มือประเมินสถานศึกษาเแบอย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1581
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 28.84 KB 3726
ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 3086
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 3847
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.91 KB 2469
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.29 KB 3877
เครื่อมือประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 1575
คู่มือ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.11 KB 1365
คำสั่ง 92-2558 เรื่องเศษฐกิจพิเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 1917
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.33 KB 17
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.77 KB 17
SAR โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
SAR ปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 214