ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 340
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทำ SAR โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 229
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 35.66 KB 124
คำอธิบายรายวิชา-โครงสร้าง-หน่วย IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 71
การคิดชื่อเรื่อง IS Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 960
เอกสารสารสนเทศ ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249 KB 141
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 1000
เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่ง 92-2558 เรื่องเศษฐกิจพิเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 908
คู่มือ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.11 KB 690
เครื่อมือประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.55 KB 693
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.29 KB 1783
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 33.91 KB 1076
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 1728
ด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 1109
ด้านที่ 5 ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 28.84 KB 1416
ตัวอย่าง คู่มือประเมินสถานศึกษาเแบอย่างพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 628
รายการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 722
ตัวอย่าง เอกสารประกอบสัมนา เกณฑ์เศรษฐกิจพอ Word Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 710
คู่มือการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 374
คำสั่งดำเนินการขับเคลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 140.5 KB 557
กรอบการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 1586
คำสั่งรับการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 124.5 KB 601