ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 16) 12 ต.ค. 60
จัดซื้อวัสดุที่เน้นด้านการพัฒนาทักษะ-การคิดวิเคราะห์-และยกระดับผลสัมฤทธิ์-O-net (อ่าน 15) 06 ต.ค. 60
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 30000 BTU (อ่าน 31) 21 ส.ค. 60
การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 36) 01 ส.ค. 60
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 80) 03 ก.ค. 60
จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 83) 30 มิ.ย. 60
หนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 112) 26 ก.พ. 60
งานโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน (อ่าน 125) 21 ก.พ. 60
งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 202 ก (อ่าน 135) 22 พ.ย. 59