ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย หนังสือเรียน ปี 2561 (อ่าน 485) 28 มี.ค. 61
ราคากลางหนังสือเรียนปี 2561 (อ่าน 549) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบน (อ่าน 254) 07 ก.พ. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (อ่าน 281) 11 ม.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่ายสานฝัน ท.ว. สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (อ่าน 289) 11 ม.ค. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 236) 11 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีป (อ่าน 260) 27 ธ.ค. 60
การ จัดค่าจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๑ ล.๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา จ้างด้ว (อ่าน 237) 12 ธ.ค. 60
จ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (อ่าน 214) 28 พ.ย. 60
จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 292) 12 ต.ค. 60
จัดซื้อวัสดุที่เน้นด้านการพัฒนาทักษะ-การคิดวิเคราะห์-และยกระดับผลสัมฤทธิ์-O-net (อ่าน 232) 06 ต.ค. 60
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 30000 BTU (อ่าน 245) 21 ส.ค. 60
การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 240) 01 ส.ค. 60
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 278) 03 ก.ค. 60
จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 282) 30 มิ.ย. 60
หนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 334) 26 ก.พ. 60
งานโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน (อ่าน 381) 21 ก.พ. 60
งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 202 ก (อ่าน 342) 22 พ.ย. 59