งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ (อ่าน 189) 09 ก.พ. 66
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (อ่าน 180) 09 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ (อ่าน 254) 15 ธ.ค. 65
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 255) 15 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 834) 22 เม.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 768) 22 เม.ย. 65
ประกาศการชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต (อ่าน 2871) 07 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าฯ (อ่าน 3896) 21 ก.ย. 64
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3906) 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 3938) 12 เม.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3943) 12 เม.ย. 64
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 7183) 15 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ (อ่าน 7082) 15 ก.ย. 63
ราคากลางคอมพิวเตอร์ห้องสมุด ปี 2563 (อ่าน 7218) 14 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (อ่าน 7247) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (อ่าน 7276) 01 พ.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ (อ่าน 7190) 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้้าห้องส้วมนัก (อ่าน 7146) 01 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ (อ่าน 7095) 27 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 6998) 23 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้ (อ่าน 7028) 20 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 7075) 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง (อ่าน 7085) 27 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อก (อ่าน 7230) 09 ก.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบ ประมาณ 2562 เรื่องหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 7291) 29 ส.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 7267) 28 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม ๔๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมก (อ่าน 7259) 28 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 7182) 28 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย (อ่าน 7177) 28 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 (อ่าน 7146) 15 ส.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 7117) 15 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 7070) 09 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม ชั้น 2 อาคารเร (อ่าน 7142) 31 ก.ค. 62
ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุห้องประชุมอาคาร 4 (อ่าน 7160) 05 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุด (อ่าน 7564) 01 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดก (อ่าน 7281) 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำห้องประชสัมพันธ์ (อ่าน 7445) 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำฝ้าเพดาน-อาคาร-4-ห้องสมุด (อ่าน 7496) 18 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคา-จ้างเหมาทำโรงน้ำ (อ่าน 7305) 18 ก.พ. 62
ราคากลางกล้องวงจรปิด (อ่าน 7189) 12 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 7164) 11 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 7180) 11 ก.พ. 62
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 62 (อ่าน 7266) 14 ธ.ค. 61
ราคากลางเครื่องฉายทึบแสงและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (อ่าน 7520) 28 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา (อ่าน 7394) 02 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับส (อ่าน 7409) 25 ก.ย. 61
ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้แล็กเชอร์แบบมีชั้นวางของและเก้าอี้พลาสติก (อ่าน 7376) 11 ก.ย. 61
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 61 (อ่าน 7383) 27 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 7455) 29 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 7236) 29 มิ.ย. 61