ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
จดหมายข่าว ท.ว. ปี2563
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 63
เจตจำนงในการบริหารงาน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
วิชาการป้องกันการทุจริต
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
นวัตกรรม/กิจกรรม โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
กิจกรรมบริษัทสร้างความดี
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
แผนผังบุคลากรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
แผนภูมิการบริหารโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
มาตรการในการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
แต่งตั้งผู้กำกับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63