ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

MISS Huang Jiarui
ครู

Miss Valentina Tykhomyrova
ครู

Miss Valentina Bryhadyrenko
ครู