ระเบียบโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนทุ่งทราย 2566 (ฉบับปรับปรุง)
ระเบียบโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนทุ่งทราย 2566 (ฉบับปรับปรุง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB