ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ หมู่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๔๑  โทรศัพท์  ๐-๕๕๗๓-๒๑๖๓ 
โทรสาร ๐-๕๕๗๓-๒๑๖๔
E - mail : thungsai@hotmail.com 
Website : www.thaischool.in.th/thungsaiwittaya เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ เนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓๗๖
ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒ 
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้ จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

                   วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ..๒๕๒๐ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ในท้องถิ่นช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน

                   วันที่ ๒ มิถุนายน พ..๒๕๒๐ เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน  ๓๐ คน
ครู จำนวน ๓ คน และนักการภารโรงจำนวน ๑ คน โดยมีนายไสว คำบันลือ เป็นครูใหญ่ จนถึง 
..๒๕๒๓
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพิทยา  คงศัตรา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   ..๒๕๒๗ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท ๒ รุ่น ๒ จากสำนักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                   ..๒๕๒๘ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนได้เป็นโรงเรียมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง และได้เลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยนายพิทยา คงศัตรา
เป็นอาจารย์ใหญ่ จนถึง พ
..๒๕๓๑

                   ..๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิชิต บุญประดับ มาดำรงตำแหน่ง                  อาจารย์ใหญ่ จนถึง พ..๒๕๓๓ และในปีเดียวกันโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือก                  ให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                   ..๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสารัทธ์   สุนทรนันท์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                   ..๒๕๓๕ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน   ๓ ห้องเรียน แยกเป็นสายสามัญ ๒ ห้องเรียน และสายอาชีพ ๑ ห้องเรียน

                   ..๒๕๓๖ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส. รุ่น ๒  และโครงการ สอร.รุ่น ๓ จากสำนักโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการเลื่อนระดับ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายสารัทธ์   สุนทรนันท์ เป็นผู้อำนวยการจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๓๙

                   ..๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเฉลยลาภ   ศิริเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี  ..๒๕๔๔

                   ..๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

                   พ.ศ.๒๕๔๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง
นายสมชาย  โตจีน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑

                   พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายชาญศักดิ์ กนกสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒

                   พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสอิ้ง  กันยะมูล
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปัจจุบัน