ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิติภา โสทะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภคพร ศรีเดช
ครู คศ.3

นางศิวพร สุภาพพูล
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ครู คศ.2

นายธันวา ม่วงเลี้ยง
ครู คศ.1

นางปิยะพร แสนซื่อ
ครู คศ.2