ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิเชียร แสนซื่อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิวพร สุภาพพูล
ครู

นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ครู

นางปิยะพร แสนซื่อ
ครู

นายธันวา ม่วงเลี้ยง
ครู

นางสาววราภรณ์ ถาวร
ครู

นางสาวป้างรีรัตน์ หว่างวรกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชรินรัตน์ คันทะสินธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ
ครูผู้ช่วย