ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิติภา โสทะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภคพร ศรีเดช
ครู คศ.3

นางศิวพร สุภาพพูล
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ครู คศ.2

นายธันวา ม่วงเลี้ยง
ครู คศ.1

นางปิยะพร แสนซื่อ
ครู คศ.2

นางธนพรรณ ปรางโท้
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ ถาวร
ครูผู้ช่วย