กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธันวา ม่วงเลี้ยง
ครู

นางศิวพร สุภาพพูล
ครู

นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ครู

นางปิยะพร แสนซื่อ
ครู

นายวิเชียร แสนซื่อ
ครู

นางสาววราภรณ์ ถาวร
ครู

นางสาวป้างรีรัตน์ หว่างวรกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชรินรัตน์ คันทะสินธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ
ครูผู้ช่วย