ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปภัสนันท์ พึงยา
ครู

นายสุนทร คงศิริ
ครู