กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
ครู

นางปภัสนันท์ พึงยา
ครู

นายสุนทร คงศิริ
ครู

นายดนุภาพ บัวนาเมือง
ครูผู้ช่วย