ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปภัสนันท์ พึงยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
ครู คศ.2

นายอัศวิน บำรุงสรณ์
ครูผู้ช่วย

นายสุนทร คงศิริ
ครูผู้ช่วย