ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุเทน พิลึก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ครู

ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
ครู

นายพัฒน์พิสุทธิ์ ตาแก้ว
ครูผู้ช่วย