ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
ครูชำนาญการ

นายอุเทน พิลึก
ครู คศ.2

นายพัฒน์พิสุทธิ์ ตาแก้ว
ครูผู้ช่วย