กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุเทน พิลึก
ครู

นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ครู

ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
ครู

นายพัฒน์พิสุทธิ์ ตาแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายโยคริน ทองคุ้ม
ครู

นางสาวกานดา ธิชากรณ์
ครูผู้ช่วย