ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 “พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญา
ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม