ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางคนึงนิจ ชัยมี
ครู

นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์
ครู

นางสาวปาริชาด พันทอง
ครู

นายณัฐกร กลิ่นมิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคดิ์ชามน จันทร์สุข
ครูผู้ช่วย