ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคนึงนิจ ชัยมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาด พันทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวินี คนดี
ครูอัตราจ้าง

นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรายุ ปทุมวัน
ครูผู้ช่วย