คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกรรณธนวัฒน์ นิรชล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช คำฝั้น
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลรดา แก้วบัวดี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิกานต์ นาคชาตรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ ศรีมาคำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ขันกสิกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณมนัส เมาะราษี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา หมื่นหารวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดาภรณ์ ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนม์นิภา คำแหง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2565