พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์
พันธกิจ(MISION)
พันธกิจ(MISION)
 

               1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
        3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
        4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
        6. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 


เป้าประสงค์(TARGET)

เป้าประสงค์(TARGET)

         1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม
         3. ระบบการจัดการบริหารมีคุณภาพ
         4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
         6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

 


 

กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีดังนี้
          กลยุทธ์ 1  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
          กลยุทธ์ 2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          กลยุทธ์ 3  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          กลยุทธ์ 4  ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ในการจัดการศึกษา       
          กลยุทธ์ 5  พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          กลยุทธ์ 6  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          กลยุทธ์ 7  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง