ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(MISION)
พันธกิจ(MISION)

        1. พัฒนารูปแบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา

          3. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

          5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          6. ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค์(TARGET)

เป้าประสงค์(TARGET)

          ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการ  มีความเป็นไทย  มีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง