กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
ครู

นายมานัด คำดำ
ครู

นางวัสสา ประวะเสนัง
ครู

นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
ครู

นายกิตติชัย ธนะทิพากร
ครู

นางลำเพย พุ้มห้วยรอบ
ครู

นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
ครู

นางสุภาภรณ์ เกตุมี
ครู

นายวิสุตร วงศ์วิลาส
พนักงานราชการ

นางสาวปฐมา ใจแสน
ครู