ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัสสา ประวะเสนัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมานัด คำดำ
ครู คศ.3

นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
ครู คศ.3

นางลำเพย พุ้มห้วยรอบ
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
ครู คศ.3

นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ เกตุมี
ครู คศ. 3

นายกิตติชัย ธนะทิพากร
ครู คศ.2

นายวิสุตร วงศ์วิลาส
พนักงานราชการ