ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติชัย ธนะทิพากร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานัด คำดำ
ครู

นางวัสสา ประวะเสนัง
ครู

นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
ครู

นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
ครู

นางลำเพย พุ้มห้วยรอบ
ครู

นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
ครู

นางสุภาภรณ์ เกตุมี
ครู

นายวิสุตร วงศ์วิลาส
พนักงานราชการ

นางสาวปฐมา ใจแสน
ครู