กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกริกพล มะลิต้น
ครู

นายสุรชัย เดชอุ้ม
ครู

นายสมศักดิ์ เกตุมี
ครู

นางกฤษณา มาเลิศ
ครู

นางวริศรา จำปาหวาย
ครู

นางสาวนิติกรณ์ มาลา
ครู

นายทองคูณ เพี้ยมูล
ครู

นางวรรณนิสา จันทราศรี
ครู

นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิกา
ครูผู้ช่วย