ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ เกตุมี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรชัย เดชอุ้ม
ครู

นายเกริกพล มะลิต้น
ครู

นางกฤษณา มาเลิศ
ครู

นางวริศรา จำปาหวาย
ครู

นางสาวนิติกรณ์ มาลา
ครู

นายทองคูณ เพี้ยมูล
ครู

นางวรรณนิสา จันทราศรี
ครู

นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิกา
ครูผู้ช่วย