ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกฤษณา มาเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรชัย เดชอุ้ม
ครู คศ.3

นายเกริกพล มะลิต้น
ครู คศ.2

นายสมศักดิ์ เกตุมี
ครูชำนาญการ

นางวริศรา จำปาหวาย
ครู คศ.2

นางสาวนิติกรณ์ มาลา
ครู คศ.2

นายทองคูณ เพี้ยมูล
ครู คศ.1

นางวรรณนิสา จันทราศรี
ครู คศ.1

นางสาวธัญชนก ภู่หมี
ครูผู้ช่วย