ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
ครู คศ.3

นายถวัลย์ จันทร์ต้น
ครู คศ.3

นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
ครู คศ.2

นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
ครู คศ.1

นายลิขิต ศิลาเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ คำปินตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน
ครูผู้ช่วย