กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายถวัลย์ จันทร์ต้น
ครู

นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์
ครู

นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
ครู

นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีณัฎฐนันท์ พูนธนโชคก์
ครูผู้ช่วย