เจ้าหน้าที่

นายปวรวุฒิ แก้วมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัญชพร รักญาติ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณัฐธยาน์ รอดสิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)

นางชลิดา แก้วมา
ครูนักเรียนเรียนรวม