ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ ชุมนุม