คณะผู้บริหาร

นายนิมิตร ปานช้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815648226
อีเมล์ : nimit@tsw.ac.th

ดร.กิติภา โสทะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0953138989
อีเมล์ : kitipasota@gmail.com

นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898606842
อีเมล์ : slaosup@gmail.com

นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954327214
อีเมล์ : yingnat1978@gmail.com