ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนิมิตร ปานช้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกิติภา โสทะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา