กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครู

นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
ครู

นายมานพ นาคชาตรี
ครู

นางเพ็ญนภา คำดำ
ครู

นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
ครู

นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
ครู

นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
ครู

นางสาวจารุวรรณ ทองคำ
ครู

นางสาวนันทนัช เอกภูธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี่
ครูผู้ช่วย

Yang Fan

Everisto Mzilawempi

Tracy G Matyatya