ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
ครู คศ.3

นางเพ็ญนภา คำดำ
ครู คศ.3

นายมานพ นาคชาตรี
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
ครู คศ.3

นางสาวภัทรมสัส เหล่าทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
ครู คศ.1

นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ ทองคำ
ครูผู้ช่วย

Yang Nianming