ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญนภา คำดำ
ครู

นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
ครู

นายมานพ นาคชาตรี
ครู

นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครู

นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
ครู

นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
ครู

นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
ครู

นางสาวจารุวรรณ ทองคำ
ครู

นางสาวนันทนัช เอกภูธร
ครูผู้ช่วย